Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie

Strona Główna / Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie

Ochotnicza Straż Pożarna została powołana z polecenia Pełnomocnika Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1945 roku, a na terenie Gminy Stare Kurowo pismem burmistrza z dnia 21 czerwca 1945 roku.

Treść pisma - dokument pdf

 

Straż Pożarna przystąpiła do prac organizacyjnych. Początki jak zawsze był trudne, pamiętajmy o tym, że jeszcze nie była uregulowana sprawa osadnictwa. Czerwiec był miesiącem poprzedzającym przybycie pierwszych transportów z repatriantami. Z ludźmi jacy tu już byli nie wiele dało się zrobić. Tego trudnego zadania, zadania werbowania i jakiegoś zorganizowania podjął się wówczas Pan Obodziński, który krótko przebywał na naszym terenie. Po nim dalsze prace organizacyjne podjął Pan Nikodem Czajka. Pierwszymi działaczami i założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie byli: Wcześniej wymieniony Nikodem Czajka, Jan Urbaniak, Tadeusz Dudziak, Pan Maćkowiak, Marian Dutkiewicz, Szczepan Bałdyga i Henryk Turkot. Ponadto aktywnymi członkami OSP w tamtym okresie byli: Stanisław Matulis, Tadeusz Kołudzki, Władysław Trus, Jan Gruszczyński, Leon Asimowicz, Władysław Grabia, Urszula Buśko oraz Janina Makowska.

OSP powstała na bazie istniejących poniemieckich obiektów przy ulicy Daszyńskiego, gdzie był podstawowy sprzęt strażacki, taki jak: wóz konny pożarniczy zaopatrzony w ręczną pompę ssąco-tłoczną, która później została zamieniona na motopompę M – 8/8 typu PO 1, węże ssawne w – 110, węże tłoczne W – 75, gaśnicze W – 52, pasy z toporkami oraz mundury wyjściowe. Konie do wozu strażackiego wypożyczane od Państwa Turkotów, Gołębiowskich i Matulisów, Druhowie ochotnicy zwoływani byli na pożar za pomocą syreny napędzanej elektrycznie. Większymi akcjami, w których uczestniczył wóz konny, były pożary: POM-u w Strzelcach Krajeńskich (istniejący do dzisiaj) oraz pożar składnicy drewna w Drezdenku.

 

 

Oprócz walki z klęską pożarów strażacy prowadzili też działalność kulturalno – oświatową. W 1946 roku w Starym Kurowie wystawili „Lilię Wenedę” Juliusza Słowackiego, a w 1947 roku „Chatę za wsią” i wiele innych reżyserowanych przez Tadeusza Dudziaka, organizowali także zabawy taneczne.

Pierwszym Prezesem OSP był Tadeusz Dudziak, a Naczelnikiem Nikodem Czajka. W owym czasie jednostka rozwijała swą działalność przeciwpożarową oraz szkoleniową, rezultaty tych działań były widoczne na powiatowych zawodach bojowych, gdzie przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsca. Za są działalność, dobre przygotowanie i wyszkolenie otrzymała w 1975 roku samochód bojowy „STAR 25” typu GBM – 2/8.

Pierwszym kierowcą otrzymanego samochodu był Piotr Szpakowski. Funkcję kolejnego Prezesa pełnił druh Paweł Bernas, a Naczelnika Stanisław Bałdyka. W latach 1977-78 rozbudowano i zmodernizowano obiekty i salę strażacką przy ulicy Daszyńskiego. W pracach przy modernizacji i rozbudowie strażnicy brali udział: Stanisław Bałdyka, Paweł Bernas, Tymoteusz Bondar, Andrzej Decowski oraz inni członkowie miejscowej straży.

19 listopada 1977 roku dokonano uroczystego otwarcia i oddania do użytku remizy OSP w Starym Kurowie przy ulicy Daszyńskiego. Obiekt ten wybudowany został w czynie społecznym. Jednostka cały czas rozwijała swą działalność, zjednując coraz to nowych członków OSP i MDP, podnosząc swą operatywność bojową poprzez szkolenia oraz stałą współpracę z Komendą Powiatową Straży Pożarnych w Strzelcach Krajeńskich. Efektem tych działań było to, że OSP w Starym Kurowie należała do czołowych jednostek w powiecie. Jednostka posiadała na swym stanie wóz bojowy :JELCZ 315” typu GCBA – 6/32 oraz inny podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dnia 12 września 1991 roku Rada Gminy wraz z Zarządem podjęła uchwałę nr 11/58 o sprzedaży remizy strażackiej przy ulicy Daszyńskiego. Obiekt ten miał zostać sprzedany dopiero po przeprowadzeniu się strażaków do nowego lokum przy ulicy Kościuszki 79a (obecnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Po wyborach samorządowych w 1994 roku Zarząd Gminy, w którym byli: Andrzej Gogler (wójt gminy), Antoni Wilczyński (przewodniczący zarządu), Marek Biesiada, Jan Mądrawski, Henryk Gębczyński, Wiktor Kozłowski, Ryszard Ławrynowicz sprzedał 24 lutego 1995 roku remizę strażacką przy ulicy Daszyńskiego wraz z wjazdem do garażu, w którym stał nasz samochód bojowy. Mieliśmy samochód w garażu do którego nie było dojazdu. Z konieczności przeprowadziliśmy się do garażu udostępnionego przez Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych (1999 rok). I tak oto strażacy ze Starego Kurowa, dzięki pomysłowości Zarządu Gminy, zostali pozbawieni starej remizy i nie otrzymali nowej.

 

04.05.1995 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Prezydium Zarządu Głównego nadało SREBRNY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie.

Od 31 sierpnia 1995 r OSP Stare Kurowo jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W latach swej działalności OSP wrosła w środowisko, co przejawia się udziałem w życiu codziennym wsi poprzez organizację wielu imprez, a także wychowanie młodzieży. Oprócz bezpośrednich akcji gaszenia pożarów, jednostka uczestniczy (na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej) w akcjach ratowniczych poza terenem własnego działania, m.in. w gaszeniu pożarów, usuwaniu zagrożeń i klęsk żywiołowych. Ponieważ jednostki OSP stanowią trzon Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego też tak duży nacisk kładziemy na wyszkolenie i wyposażenie naszych strażaków. Każdego roku w miarę możliwości przy wsparciu Urzędu Gminy i sponsorów zaopatrujemy jednostkę w sprzęt (hełmy, ubrania bojowe, obuwie, itp.) a ostatnio są to bardzo duże nakłady, ponieważ w grę wchodzi całkowite przezbrojenie jednostki (wymogi europejskie). Ponadto duży nacisk kładziemy na szkolenie ochotników, którzy biorą czynny udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i ośrodki szkoleniowe. Stan wyszkolenia i zaangażowania członków naszej jednostki jest dobry, o czym świadczą wyniki osiągane w zawodach sportowo-pożarniczych wszystkich szczebli (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a także krajowych). W 2003 roku nasza jednostka uczestniczyła w XI Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Toruniu. Ponadto jednostka prowadzi intensywne szkolenie młodzieży i tu także osiąga znaczące sukcesy, do których należy reprezentowanie 4 razy z rzędu województwa wcześniej gorzowskiego, obecnie lubuskiego w Krajowych Zawodach CTIF.

 

Garaże otrzymane przez SKR nie spełniały wymogów do pełnienia funkcji remizy, więc za najważniejsze uznano jej modernizację. Dokumentację mieliśmy gotową na przełomie 1999/2000 roku, za którą zapłaciliśmy z konta naszej jednostki 12.000zł.

Jednostka pozyskała środki na modernizację od Rady Sołeckiej 1.500zł, od firm ubezpieczeniowych za pośrednictwem Komendy Głównej 10.000zł oraz Zarządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na remont i modernizację remizy 3.000zł

 

Decyzja pozwolenia na budowę wydana została przez Starostę strzelecko-drezdeneckiego w dniu 02.08.1999r. Na łamach „Gazety Lubuskiej” z dnia 29.września 2000 roku pt. „Strażacy w tumanach spalin” wójt gminy Marian Pupel obiecał: „... pod koniec przyszłego roku przekazać strażakom nową remizę we władanie strażakom ...”. Wypadało trzymać Pana Wójta za słowo... lecz niestety słowa nie dotrzymał. Widocznie miał ważniejsze wydatki. Jednostka zgromadziła we własnym zakresie potrzebne na budowę cegłę, stal zbrojeniową, deski na szalunki zalania ław. We własnym zakresie wykonaliśmy wykopy, zwieźliśmy materiały oraz wywieźliśmy ziemię z wykopów (12 przyczep). Remizę rozpoczęto modernizować lecz szybko stanęła w martwym punkcie, ponieważ konieczne było wniesienie zmian do projektu by remiza spełniała wymogi dla jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dokumentacja techniczna zakładała wykonanie obiektów garażowych dla samochodów gaśniczych oraz zaplecza socjalno-technicznego przystosowanego do obsługi sprzętu gaśniczego, natomiast zasilanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie z ekologicznej kotłowni olejowej usytuowanej w budynku Gminnego Zespołu Oświaty. W roku 2001 rozpoczęte zostały pierwsze prace związane z modernizacją remizy. Wykonane zostało kablowe przyłącze energetyczne z podziałem na podmioty gospodarcze użytkujące pomieszczenia byłej bazy SKR. W latach 2014-2015 prowadzone były roboty budowlane związane z dobudową nowej części obiektu. W tym samym czasie nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej w celu dostosowania obiektu do nowych warunków użytkowania, w związku z tym 13.01.2005r. Starosta strzelecko-drezdenecki wydał decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Pod koniec 2005r. W rejonie obiektu remizy wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej, do której włączone zostały obiekty użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze oraz prywatne posesje. Wybudowane zostało również przyłącze kanalizacyjne do obiektu remizy, dzięki czemu wyeliminowana została konieczność budowy przyłącza do pobliskiego zbiornika bezodpływowego. W styczniu 2006 r. rozstrzygnięta została procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót kompleksowej modernizacji obiektu remizy OSP. W dniu 03.02.2006 r. podpisana została umowa na wykonanie robót remontowych, a w dniu 24.03.2006 r. został przekazany plac budowy. Koszty związane z robotami budowlanymi wyniosły 429.347 zł.

W dniu 27.10.2006 r. wykonawca zgłosił obiekt do odbioru technicznego. W dniu 08 listopada 2006 roku na zaproszenie Wójta Gminy – Prezesa ZG ZOSP w Starym Kurowie – Mariana Pupla, Komendant Powiatowy PSP – st. kpt. Jarosław Korzeniowski uczestniczył w uroczystości otwarcia Remizy OSP w Stary Kurowie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – kpt. Grzegorz Stachowiak, W-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP – Lech Cabel oraz Kapelan Lubuskich Strażaków – Przemysław Kaminiarz, który w obecności zgromadzonych gości poświęcił nowo wybudowany obiekt.